วันพุธที่ 23 เมษายน 1 โครินธ์ 15:53-54ก “อมตะ”

เพราะว่า สิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย
และสภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะ
เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย
และสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะ

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “เน่าเปื่อย” “มตะ” และ “ไม่เน่าเปื่อย” “อมตะ” เกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตวันนี้ และชีวิตที่จะเป็นขึ้นมาจากความตาย
Q2  การที่คุณรู้ว่า “วันหนึ่งชีวิตของคุณจะเป็นอมตะ” ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *