วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 1 โครินธ์ 15:54ข-56 “ปราชัย”

เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้ว

โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน

เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จ” และ “ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้ว” ทำให้เราเห็นถึงแผนการของพระเจ้าในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างไร?
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณยังตกอยู่ในความผิดบาปเรื่องใดอยู่บ้าง และการที่คุณรู้ว่า การตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการแสดงออกถึงชัยชนะที่แท้จริง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีชัยชนะเหนือความผิดบาปที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *