วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 3:8-13 “มัคนายก”

มัคนายก มาจากคำว่า คนรับใช้ ผู้บริการ ผู้ปรนนิบัติ ผู้ให้การช่วยเหลือ นักให้ และผู้บริจาค ตรงกับในภาษาอังกฤษว่า “Deacon” มัคนายกจะมีบทบาทคล้ายกับผู้ปกครอง แต่จะมีเรื่องการบริหารจัดการคริสตจักรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

Q1  เปาโลได้บอกถึงคุณลักษณะของคนที่จะเป็นมัคนายกไว้อย่างไรบ้าง?
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อมัคนายกของคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณกรรณิกา คุณจิตนาภรณ์คุณสิริ คุณวิทย์) ในการที่จะดูแลจัดการงานด้านต่างๆ ของคริสตจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *