วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 6:11-21 “คนของพระเจ้า”

เปาโลกลับมาพูดกับทิโมธีอีกครั้ง เป็นการเน้นย้ำให้ทิโมธีรู้ว่า เขาคือ “คนของพระเจ้า” (ข้อ 11) ที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับลูกแกะที่เขาดูแลอยู่ ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังคำสอนผิด การล่อลวงต่างๆ ที่จะเข้ามา เพราะเป้าหมายสุดท้ายของคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตในโลกนี้ แต่เป็นการได้อยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา (ข้อ 14-17)

Q1  อะไรคือสิ่งที่ทิโมธีจะต้องรักษาไว้ (ข้อ 11, 12) และอะไรคือสิ่งที่ทิโมธีจะต้องหลีกเลี่ยง (ข้อ 20-21)?
Q2  “พระเกียรติและฤทธานุภาพอันถาวรจงมีแต่พระองค์นั้น เอเมน” ข้อความนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *