วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน สดุดี 115:1-3 “สรรเสริญพระเจ้า”

1 ข้าแต่พระเจ้า มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ พระเจ้าข้า
แต่ขอถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์
เพราะเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ และความสัตย์สุจริตของพระองค์
2
ทำไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า “พระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่ไหนเล่า”
3
แต่พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์
สิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทำ

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระนามของพระเจ้า” “ความรักมั่นคง” “ความสัตย์สุจริต” และ “พอพระทัย” เกี่ยวข้องกันอย่างไร จึงทำให้ชนชาติอิสราเอลต้องสรรเสริญพระเจ้า
Q2  พระเจ้าทรงอยู่ใกล้กับชนชาติอิสราเอลจนพวกเขาเห็นถึงพระลักษณะต่างๆ ของพระองค์ ตัวคุณเองอยู่ใกล้พระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? คุณเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าในแง่มุมใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *