วันอังคารที่ 3 มิถุนายน สดุดี 115:4-8 “รูปเคารพ”

4 รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ เป็นหัตถกรรมของมนุษย์
5
รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 6 มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน มีจมูก แต่ดมไม่ได้
7
มีมือ แต่คลำไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้
8
ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ ผู้เขียนสดุดีได้บรรยายถึงความไร้คุณค่าของรูปเคารพไว้อย่างไรบ้าง?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้สร้างรูปเคารพไว้ในชีวิตของคุณแทนที่พระเจ้าหรือเปล่า? เหมือนหลายคนในโลกนี้ที่มีความคิดว่า เงินคือพระเจ้า ลูกค้าคือพระเจ้า งานคือพระเจ้า ความรักคือพระเจ้า ความสำเร็จคือพระเจ้า อำนาจคือพระเจ้า ฯลฯ อีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *