วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 1:15-18 “อย่าละอาย III”

เปาโลได้ยกตัวอย่างของคนที่มีความละอายในการประกาศข่าวประเสริฐ และละทิ้งความเชื่อ ละทิ้งงานรับใช้ร่วมกับตัวของท่าน คือ ฟีเจลัส และเฮอร์โมเกเนส และจากคำว่า “รวมอยู่ด้วย” ในตอนท้ายข้อ 15 ทำให้เรารู้ว่า ยังมีอีกหลายคนที่มีความละอายในการประกาศข่าวประเสริฐ และละทิ้งความเชื่อ เพียงแต่เปาโลไม่ได้พูดถึง

Q1  จากคำว่า “ทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ” “ไม่มีความรังเกียจ” “อุตส่าห์สืบหา” และ “ได้รับใช้ข้าพเจ้า” ช่วยให้เราเห็นถึงความไม่ละอายในการประกาศข่าวประเสริฐของครอบครัวโอเนสิโฟรัสอย่างไร?
Q2  ครอบครัวของโอเนสิโฟรัสเป็นแบบอย่างในการยืนหยัดและประกาศเรื่องข่าวประเสริฐสำหรับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *