วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:7 “ของมีค่า”

7 แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า
ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเอง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ ลองคิดพิจารณาดูว่า “ของมีค่า” “ภาชนะดิน” “ฤทธิ์เดช” และ “เป็นของพระเจ้า” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า อะไรคือ ของมีค่า และ ฤทธิ์เดชของพระเจ้า ที่พระเจ้าใส่เอาไว้ในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *