วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:8-9 “ไม่ถึงตาย”

8 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว
เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ
9
เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “ขนาบรอบข้าง” “จนปัญญา” “ถูกข่มเหง” “ถูกตีลงแล้ว” สะท้อนให้เห็นภาพของปัญหา ความทุกข์ยากลำบากที่ผู้เขียนเผชิญหน้าอยู่อย่างไรบ้าง? และคำว่า “ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว” “ไม่ถึงกับหมดมานะ” ไม่ถูกทอดทิ้ง” และ “ไม่ถึงตาย” สะท้อนให้เห็นถึงกำลังใจของผู้เขียนมีต่อปัญหา และความทุกข์ลำบากที่เผชิญหน้าอยู่อย่างไร?
Q2  ข้อคิดจากพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นกำลังใจให้คุณลุกขึ้นเผชิญหน้ากับปัญหา ความทุกข์ลำบากที่คุณเผชิญหน้าอยู่อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *