วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:10 “ความตาย & ชีวิต”

10 เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ
เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ ทำไมการแบกความตายของพระเยซู จึงทำให้ชีวิตของพระเยซูมองเห็นได้ในชีวิตของเรา?
Q2  ลองคิดดูว่า คุณได้แบกความตายของพระเยซูคริสต์ด้วยการเป็นพยาน ด้วยการประกาศให้คนอื่นรู้ว่า พระเยซูคริสต์ได้ตายแทนคุณ และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณ หรือไม่ใครรู้เลยว่า คุณได้รับเชื่อและเป็นคริสเตียนแล้ว!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *