วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:11 “ได้ปรากฏ”

11 เพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้น ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอ เพราะเห็นแก่พระเยซู
เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเราซึ่งจะต้องตายนั้น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “มีชีวิตอยู่” “มอบไว้แก่ความตาย” “เพราะเห็นแก่พระเยซู” และ “พระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏ” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ลองคิดดูว่า ตั้งแต่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ชีวิตของคุณได้ตายจากความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง? และคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *