วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:12 “ออกฤทธิ์”

12 เหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเรา
แต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ ทำไม “ความตาย” ที่เปาโลกำลังออกฤทธิ์ในชีวิตของท่าน จึงทำให้ “ชีวิต” ออกฤทธิ์ในชีวิตของผู้อื่น?
Q2  พระเยซูคริสต์ยอมตาย เพื่อคุณจะได้รับความรอด เมื่อคุณได้รับความรอดแล้ว คุณได้ยอมเสียสละ(ตายต่อตัวเอง) เพื่อคนอื่นๆ ในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *