วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม สดุดี 119:9 “ตั้งคำถาม”

9 หนุ่มๆ จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “รักษาทาง” “ระแวดระวัง” และ “พระวจนะ” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการมีชีวิตที่บริสุทธิ์
Q2  ในบางครั้งการตั้งคำถามก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราคิดมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของเรา วันนี้คุณจะตั้งคำถาม ถามตัวคุณในเรื่องการมีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *