วันอังคารที่ 26 สิงหาคม สดุดี 119:10 “หลงไป”

10 ข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์

ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “แสวงหา” “สุดใจ” และ “พระบัญญัติ” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการที่จะไม่หลงหายไปจากพระเจ้า
Q2  ลองทบทวนดูว่า ชีวิตของคุณที่ผ่านมา พระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์ช่วยคุณไม่ให้หลงหาย / ทำความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *