วันพุธที่ 27 สิงหาคม สดุดี 119:11 “สะสม”

11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “สะสม” “ไว้ในใจ” และ “ไม่ทำบาป” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย
Q2  ลองคิดดูว่า คุณมีและจดจำข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข้อพระคัมภีร์ในดวงใจของคุณได้สักกี่ข้อ? และข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นได้ช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้าพอพระทัย ถ้าคุณไม่มีหรือจำข้อพระคัมภีร์ไม่ได้เลย ถึงเวลาหรือยังที่จะเริ่มต้นจดจำตั้งแต่วันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *