วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม สดุดี 119:12 “ขอทรงสอน”

12 ข้าแต่พระเจ้า สาธุการแด่พระองค์

ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระเจ้า” “ขอทรงสอน” “ข้าพระองค์” เกี่ยวข้องกันอย่างไรสำหรับท่าทีในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า
Q2  เราทุกคนสามารถที่จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินแล้วจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง เหมือนกับคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช ที่เมล็ดพืชตกในดิน 4 แบบ และให้ผลที่แตกต่างกัน คุณอยากจะเป็นดินแบบไหนในสายตาของพระเจ้า (ดูมาระโก 4:1-17 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *