วันจันทร์ที่ 8 กันยายน ปฐมกาล 12:1-4 “พันธสัญญา – อับบราฮัม I”

พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับอับราฮัมในปฐมกาลเป็นพันธสัญญาที่สำคัญพันธสัญญาหนึ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของชนชาติของพระเจ้า (ชนชาติอิสราเอล) เป็นจุดเริ่มต้นของพร (ความรอด) ที่จะมาถึงคนทุกชนชาติในโลกนี้

Q1  คุณคิดว่า อับราฮัมตัดสินใจกระทำพันธสัญญากับพระเจ้า เพราะสิ่งที่จะได้รับ (ชนชาติใหญ่ ได้รับพร มีชื่อเสียงใหญ่โต และเป็นพรสำหรับผู้อื่น) หรือ เป็นเพราะผู้ที่ทำพันธสัญญาด้วยคือ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (ตรัสกับเขาโดยตรง)?
Q2  การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่” ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณ และการรอคอย
พันธสัญญาของพระเจ้าที่จะสำเร็จในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *