วันเสาร์ที่ 20 กันยายน อพยพ 5:19-6:9 “ผู้นำ – พึ่งพาพระเจ้า”

เมื่อโมเสสถูกเรียกให้เป็นผู้นำ และผู้ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ ท่านต้องเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อม ๆ กันทั้งสองด้าน ทั้งจากชนชาติอิสราเอล และฟาโรห์ แต่โมเสสก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำ (ฝ่ายจิตวิญญาณ) ที่ดี นั้นคือ “การพึ่งพาพระเจ้า”

Q1  ในเหตุการณ์ตอนนี้โมเสสได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่พึ่งพาพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 5:21-22, 6:1, 9 ประกอบ)
Q2  สุภาษิต 5:5-6 “5 จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 6 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” หนุนใจคุณอย่างไรในการพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *