วันพุธที่ 1 ตุลาคม โรม 1:18-23 “ความชั่วร้ายของมนุษย์”

เปาโลได้พูดถึงความความโกรธของพระเจ้าที่มีต่อการกระทำอันชั่วร้ายของมนุษย์ โดยเฉพาะการปฏิเสธว่า “ไม่มีพระเจ้า” ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า “มีพระเจ้า” (ข้อ 19)

Q1  เปาโลได้บอกว่า “มนุษย์เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริง” (ข้อ 18) ไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 21, 23 ประกอบ)
Q2  คุณเคยใช้ “ข้ออ้าง” อะไรบ้าง เพื่อปฏิเสธพระเจ้า และทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าถูก หรือทำในสิ่งที่คุณต้องการ? ใช้เวลาทบทวนและอธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *