วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม โรม 1:24-27 “พระเจ้าทรงปล่อย…I”

เปาโลได้ขยายความจริงในเรื่อง การปฏิเสธว่า “มีพระเจ้า” โดยชี้ให้เห็นตามสิ่งที่มีในชีวิตของคนเหล่านั้น โดยเปาโลใช้ประโยคคำพูดที่ตอกย้ำว่า ในเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อว่า มีพระเจ้า พระเจ้าจึงปล่อย…ให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างที่เขาต้องการ

Q1  พระเจ้าทรงปล่อยมนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 24, 25, 27 ประกอบ)
Q2  จากคำว่า “ตามธรรมชาติ” และ “ผิดธรรมชาติ” ในข้อ 26 ช่วยให้คุณมีมุมมองในการดำเนินชีวิตในเรื่องเพศที่ถูกต้องอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *