วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม โรม 2:12-16 “การพิพากษาของพระเจ้า II”

เปาโลพูดถึงคนบางคนที่อาจจะใช้เรื่องธรรมบัญญัติเป็นข้ออ้างกับพระเจ้าในวันแห่งการพิพากษา ซึ่งอาจจะอ้างว่า ไม่รู้เรื่องธรรมบัญญัติ ดังนั้นถ้าไม่รู้ก็ไม่น่าจะผิด หรือบางคนอาจจะบอกว่า รู้เรื่องธรรมบัญญัติและได้ทำอย่างดี กำลังพยายามทำอยู่ ก็น่าจะให้โอกาสกันบ้าง

Q1  เปาได้บอกถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินพิพากษาสำหรับคนที่อ้างธรรมบัญญัติ (ทั้งที่รู้และไม่รู้) อย่างไร? (ดูข้อ 15-16 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “ในวันที่พระเจ้าพิพากษาความลับมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์” ช่วยให้คุณมั่นใจในความรอดที่คุณมีผ่านทางพระเยซูคริสต์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *