วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม โรม 4:1-8 “ความเชื่อ & ความชอบธรรม I”

สำหรับคนยิวแล้ว อับราฮัมเป็นตัวอย่างของคนที่ได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยการกระทำ เพราะท่านได้ถวายลูกชายคืออิสอัคบนแท่นบูชา (ยากอบ 2:21-23) แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลยืนยันว่า สิ่งที่ทำให้อับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมได้ เป็นเพราะท่านมี “ความเชื่อ” แล้วจึงแสดงผลออกมาเป็นการกระทำ

Q1  เปาโลยกตัวอย่างของคนทำงาน (ข้อ 4-5) และสดุดีของดาวิด (ข้อ 6-8) เพื่อจะอธิบายถึงความชอบธรรมที่มาจากความเชื่ออย่างไร?
Q2  ยากอบ 2:26 เขียนไว้ว่า “เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้น” คุณจะสำแดงความเชื่อ และความชอบธรรมในชีวิตของคุณออกมาเป็นการกระทำได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *