วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม โรม 4:9-12 “ความเชื่อ & ความชอบธรรม II”

การเข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายภายนอก ที่แสดงถึงความชอบธรรมของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่อับราฮัม และชนชาติอิสราเอล ซึ่งคนยิวก็ยึดการกระทำนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันความชอบธรรมของตน และถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้อับราฮัมถือว่า เป็นคนชอบธรรม “ก่อน” หรือ “หลัง” จากการเข้าสุหนัต? (ดูข้อ 11, 12 ประกอบ)
Q2  มีคริสเตียนหลายคนคิดว่า การได้รับบัพติสมา และรับมหาสนิท จะช่วยรักษาความรอด และมีชีวิต คริสเตียนที่เข้มแข็ง และเติบโตขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดไม่แตกต่างกับคนยิวที่คิดว่า การเข้าสุหนัตจะทำให้ตนเองเป็นผู้ชอบธรรม ลองทบทวนชีวิตว่า ถ้าคุณยังไม่รับบัพติสมา และกำลังจะรับ คุณมีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจรับบัพติสมา? และสำหรับคนที่รับบัพติสมาแล้ว ย้อนกลับไปคิดว่า การรับบัพติสมาของคุณกับชีวิตของคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้ สอดคล้องกับสิ่งที่คุณกล่าวยืนยันต่อหน้าพี่น้องในคริสตจักรในเวลานั้นหรือไม่? และทุกครั้งที่คุณรับมหาสนิท คุณรับเพราะจะทำให้คุณรู้สึกดีกับตนเอง หรือ รับเพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่มีมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์
หมายเหตุ :- ดูเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าสุหนัตในปฐมกาล 17:1-14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *