วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-23 “หวนคิดขึ้นมาได้”

21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้
ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่า

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ จดจ่ออยู่ที่คำว่า “หวนคิด” “ความหวัง” “เมื่อคิดได้” คำเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของคุณ ตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจติดตามพระเจ้า จนถึงวันนี้
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ ความคิด และทุกๆ ความหวังที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของคุณที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *