วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน โรม 8:31-39 “ความรักของพระเยซูคริสต์”

ซาโลมอนได้เปรียบเทียบความรักว่า เข้มแข็งอย่างความตาย ในหนังสือบทเพลงซาโลมอน 8:6 แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลชี้ให้เห็นว่า ความรักของพระเยซูคริสต์นั้นทรงยิ่งใหญ่ และทรงพลังกว่าความรักที่ซาโมลอนได้พูดถึงเสียอีก

Q1  ความรักของพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่ และทรงพลังเหนือกว่าสิ่งใดบ้าง? (ดูข้อ 35, 38 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” เป็นกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้คุณอย่างไรในการดำเนินชีวิต และเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *