วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน โรม 8:28-30 “ตามพระประสงค์”

คริสเตียนจำนวนมากมักจะใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อ 28ก ที่ว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” เพื่อหนุนใจกันและกัน โดยไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักสำหรับ 28ข ที่ว่า “คือ คนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระสงค์ของพระองค์”

Q1  “คนที่รักพระองค์” = “คนที่ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” คือ คนที่จะได้รับผลดี ดังนั้นถ้าเราอยากได้รับผลดี นอกจากจะรักพระเจ้าแล้ว เราต้องรู้ว่า พระประสงค์ของพระองค์สำหรับคนที่รักพระองค์คือสิ่งใด ซึ่งเปาโลได้บอกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างน้อย 2 ประการคือ? (ดูข้อ 29, 30 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่เรียกคุณให้เป็นบุตรของพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *