วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน โรม 9:19-26 “อุปมาเรื่องช่างปั้น”

เปาโลได้ยกคำอุปมาเรื่องช่างปั้น เพื่อจะอธิบายให้เห็นถึง ความดีงามในสิทธิอำนาจ และความกว้างใหญ่ของพระคุณ ที่ไม่ได้ให้แค่คนยิวเพียงชนชาติเดียว แต่สำหรับทุกชนชาติ

Q1  อะไรคือ “ความดีงามในสิทธิอำนาจของพระเจ้า” (ดูข้อ 22, 23) และ “ความกว้างใหญ่ของพระคุณ” (ดูข้อ 24, 25) ?
Q2  การที่คุณรู้ว่า ชีวิตของคุณอยู่ในมือของพระเจ้า (ช่างปั้น) ที่เต็มไปด้วยความดีงาม และพระคุณ ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร แม้จะมีความสงสัยในบางเรื่องก็ตาม?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *