วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน โรม 9:27-33 “ศิลาก้อนหนึ่ง”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลได้อ้างข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมอิสยาห์ ถึง 3 ครั้งในข้อที่ 27-28, 29 และ 33 เพื่อจะอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ความรอดนั้นไม่ได้มีเฉพาะสำหรับชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่มีสำหรับทุกชนชาติ

Q1  เปาโลได้บอกถึงสาเหตุอย่างน้อย 3 ประการที่ทำให้ความรอดนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ชนชาติอิสราเอล แต่กระจายไปยังคนต่างชาติ? (ดูข้อ 27, 31-32, 33 ประกอบ)
Q2  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ “จงดูเถิด เราได้วางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในศิโยน ซึ่งจะทำให้สะดุดและหินก้อนหนึ่งซึ่งจะทำให้ล้ม แต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย“ แล้วทบทวนชีวิตของคุณว่า การทำตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอน เป็นเหตุให้ชีวิตของคุณต้องสะดุดได้รับความอับอาย หรือเป็นเหตุให้ชีวิตของคุณเติบโตและเชื่อพระเจ้ามากขึ้น
หมายเหตุ :- ศิลา ในที่นี้หมายถึง “พระเยซูคริสต์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *