วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน โรม 11:17-24 “ผลมะกอกเทศ”

เปาโลใช้อุปมาอีกครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้ เพื่อจะเตือนสติเกี่ยวกับความถ่อมใจ ทั้งผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติ และคนอิสราเอล โดยกิ่งมะกอกเทศป่า หมายถึง ชนต่างชาติที่ไม่ใช่อิสราเอล ส่วนกิ่งมะกอกเทศ หมายถึง ชนชาติอิสราเอล

Q1  เปาโลเตือนสติผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติ (กิ่งมะกอกเทศป่า) ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร? (ดูข้อ 18-22 ประกอบ) ขณะเดียวกันเปาโลก็เตือนสติคนยิว (กิ่งมะกอกเทศ) – ที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดูข้อ 23, 24ข ประกอบ)
Q2  เราทั้งหลายต่างเป็นเหมือนกิ่งมะกอกเทศป่า ที่พระเจ้าทรงนำมาติดกับต้นมะกอกเทศพันธุ์ดี และถูกหล่อเลี้ยงด้วยรากต้นมะกอก (พระเยซูคริสต์) อะไรคือผลของมะกอกเทศพันธุ์ดีที่กำลังให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และอะไรคือผลของมะกอกเทศป่าที่พระเจ้ากำลังเด็ดทิ้งจากชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *