วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน โรม 11:11-16 “ความผิดพลาด?”

เปาโลได้ยืนยันว่า แม้ชนชาติอิสราเอล (รวมทั้งตัวท่านเองในอดีต) จะผิดพลาด จากการที่ปฏิเสธความรอดที่มีมาทางพระเยซูคริสต์ แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนความผิดพลาดนี้ให้กลายเป็นประโยชน์ได้

Q1  พระเจ้าทรงเปลี่ยนความผิดพลาดของชนชาติอิสราเอล (ปฏิเสธความรอดที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์) ให้กลายเป็นประโยชน์ได้อย่างไร? (ดูข้อ 12, 15 ประกอบ)
Q2  มีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ไม่มีใคร ไม่เคยผิดพลาด ถ้ามีคนที่ไม่เคยผิดพลาดจริงๆ คนนั้น คือ คนที่ไม่เคยทำอะไรเลย” ทบทวนชีวิตของคุณว่า เคยมีความผิดพลาดใดบ้าง ให้ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้า และขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนความผิดพลาดแล้วนั้นให้เป็นประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *