วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม โรม 12:1-2 “การดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์ของพระเจ้า”

หลังจากเปาโลได้พูดถึงหลักคำสอนพื้นฐานในบทที่ 1-11 แล้ว ท่านหันมาพูดถึง “การปฏิบัติตามหลักคำสอน” ในด้านต่างๆ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ท่านไม่ได้ต่อต้านธรรมบัญญัติตามธรรมบัญญัติ แต่ท่านอยากจะบอกว่า การปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้น จะต้องมีพื้นฐานจากความเชื่อ และความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเป็นอันดับแรก ก่อนจะลงมือกระทำด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัว (เป็นทาสของธรรมบัญญัติ)

Q1  เปาโลได้ให้หลักการดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์ของพระเจ้า 2 ประการด้วยกันคือ ? (ดูข้อ 1, 2 ประกอบ)
Q2  สำหรับตัวคุณ อะไรคือ น้ำพระทัยที่ดีของพระเจ้า และน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยม ในชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *