วันอังคารที่ 2 ธันวาคม โรม 12:3-8 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น I – ความแตกต่าง

แน่นอนว่า การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ที่มาจากเบื้องหลังที่แตกต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นที่ผู้เชื่อที่เป็นคนยิว และคนต่างชาติมาอยู่ร่วมกัน เปาโลได้ยกภาพเปรียบเทียบของร่างกาย ที่มีอวัยวะหลายอย่าง มีหน้าที่แตกต่างกัน แต่อยู่ในร่างกายเดียวกัน เพื่อช่วยให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

Q1  เปาโลได้ให้หลักการในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นไว้อย่างน้อย 2 ประการคือ? (ดูข้อ 3, 6 ประกอบ)
Q2  อะไรคือปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรได้ คุณจะนำข้อคิดจากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณมีอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *