วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม โรม 14:1-12 “การกล่าวโทษ”

เปาโลกลับมาพูดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับพี่น้องในคริสตจักรอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของความแตกต่างกันในด้านพื้นฐานที่มาในความเชื่อ ก่อนที่จะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ที่เชื่อ ไม่ว่าจะเป็นคนยิว หรือคนต่างชาติ เพราะปัญหาที่เปาโลยกขึ้นมาคือ เรื่องอาหารการกิน เช่น การกินเนื้อสัตว์ที่เป็นมลทินในพระคัมภีร์เดิม การให้ความสำคัญกับวันต่างๆ ตามประเพณีเดิม เช่น วันสะบาโต จะต้องไม่ทำงาน ซึ่งนำมาซึ่งการกล่าวโทษซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดการแบ่งชนชั้นในคริสตจักร

Q1  เปาโลได้ให้หลักการอย่างน้อย 2 ประการในการจัดการกับปัญหา “การกล่าวโทษ” ซึ่งกันและกัน คือ? (ดูข้อ 7-8, 10-12 ประกอบ)
Q2  “ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า” เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องที่อาจจะมีความเห็นต่าง และมาจากเบื้องหลังความเชื่อที่ต่างจากคุณในคริสตจักรอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *