วันอังคารที่ 9 ธันวาคม โรม 15:1-13 “ทำดีต่อเพื่อนบ้าน”

เปาโลยังคงอยู่ในเรื่อง การทำดีต่อเพื่อนบ้าน และการเป็นที่พึงพอใจของเพื่อนบ้าน เพื่อชีวิตของพวกเขาได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาและเติบโตขึ้น (ข้อ 2) ในขณะเดียวกันพระเจ้าได้รับการสรรเสริญ (ข้อ 7, 9-12)

Q1  ชีวิตของผู้ที่เชื่อจะได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาและเติบโตขึ้นในด้านใดบ้าง? (ดูข้อ 4-6 ประกอบ) และพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญในด้านใดบ้าง? (ดูข้อ 8, 9, 12, 13 ประกอบ)
Q2  พระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญจากปากของคนที่เป็นเพื่อนบ้าน ผ่านชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *