วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม ลูกา 2:8-20 “คนเลี้ยงแกะ II”

ในบทเพลงที่เหล่าทูตสวรรค์ได้ร้องออกมาในค่ำคืนนั้น ได้แฝงความหมายสำคัญของคริสตมาสไว้ด้วย บทเพลงนั้นมีเนื้อร้องดังนี้

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก
สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 – 3 รอบ คำว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้า” “สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง” ให้ความหมายอย่างไรเกี่ยวกับความหมายของคริสตมาส
Q2  คุณจะทำอย่างไรให้คริสตมาสปีนี้เป็นคริสตมาสที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้า และนำความสุขไปยังผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *