วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม มัทธิว 2:1-3 “บังเกิดมาเป็นกษัตริย์”

1 พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด
ภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า
2
“กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน
เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน”
3
ครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย
ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “เกิดมาเป็นกษัตริย์” และคิดเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่คุณรู้จัก คำเหล่านี้เป็นจริงอย่างไรในชีวิตของพระองค์
Q2  พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “กษัตริย์” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *