วันอังคารที่ 23 ธันวาคม มัทธิว 2:1-3 “โหราจารย์ & เฮโรด”

1พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด
ภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า
2
“กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน
เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน”
3
ครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย
ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า “พระเยซู” “โหราจารย์” “หวังจะนมัสการท่าน” และ “กษัตริย์เฮโรด” “วุ่นวายพระทัย” ทำไมท่าทีของโหราจารย์ซึ่งเป็นคนต่างชาติ จึงแตกต่างจากกษัตริย์เฮโรดซึ่งเป็นคนยิว อย่างมาก?
Q2  ชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์ ทำให้ชีวิตของคุณ “วุ่นวายใจ” หรือ “ปรารถนาอยากจะนมัสการ” พระองค์? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *