วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต II”

13 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้า หรือยังอีกนานเท่าใด
ขอทรงมีความสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คำว่า “ขอทรงหันมาเถิด” และ “ขอทรงมีความสงสาร” ช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาพจิตใจของผู้เขียน เมื่อเขาทบทวนชีวิตของเขากับพระเจ้าอย่างไร?
Q2  ลองคิดถึงชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมาว่า เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีสติ (การรู้ว่า กำลังทำอะไรอยู่) อย่างมีปัญญา (การตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง) มากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *