วันอังคารที่ 30 ธันวาคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต III”

14 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำว่า “ขอ” “อิ่มในยามเช้า” “ความรักมั่นคง” “เปรมปรีดิ์ยินดี” ผู้เขียนมีความปรารถนาอยากให้ชีวิตของเขาในแต่ละวันเป็นอย่างไร?
Q2  ลองคิดถึงชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมาว่า มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าทรงเป็นความดีงาม และความรักมั่นคง และทำให้ชีวิตของคุณนั้นชื่นชมยินดี ลองเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาสัก 10 อย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *