วันพุธที่ 14 มกราคม ยูดา 1:8-13 “คำนิยาม…”

ยูดาได้อธิบายและให้นิยามคนที่เข้ามาหลอกลวงพี่น้องคริสเตียนว่า “เป็นพวกที่เพ้อฝัน” (ข้อ 8) “เป็นผู้ที่ก้าวร้าวไม่มีความเข้าใจ” (ข้อ 10) “เป็นเหมือนกับสัตว์เดียรัจฉาน” (ข้อ 10) “เป็นเหมือนหินโสโครก” (ข้อ 12) “เป็นคนเลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเอง” (ข้อ 12) “เป็นเมฆที่ไม่มีน้ำ” (ข้อ 12) “เป็นต้นไม้ที่ไร้ผล เมื่อต้องออกผล” (ข้อ 12) “เป็นคลื่นอันร้ายแรง” (ข้อ 13) “เป็นดาวที่พลัดออกนอกวงโคจร” (ข้อ 13) และ “เป็นผู้ที่อยู่ในความมืดทึบตลอดกาล” (ข้อ 13)

Q1  คุณคิดว่า ทำไมยูดาจึงเปรียบเทียบคนสอนผิดด้วยคำนิยามที่รุนแรงเป็นอย่างมาก?
Q2  เวลาที่คุณได้ยินคำสอนผิดเกี่ยวกับพระเจ้า เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน คุณตอบสนองอย่างไร? เหมือนหรือแตกต่างจากการตอบสนองของยูดา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *