วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม ยูดา 1:14-16 “ลักษณะชีวิตของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า”

ยูดาได้ยกคำพูดของเอโนค ซึ่งเป็นบุตรชายของเสท ผู้ซึ่งดำเนินชีวิตกับพระเจ้ากว่า 300 ปี จนพระเจ้าทรงรับท่านขึ้นไปอยู่กับพระองค์ (ปฐมกาล 5:18, 21-24) และพูดถึงเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระเจ้าจะเสด็จมาพิพากษาโลกใบนี้ และคนที่ไม่เชื่อพระองค์จะต้องถูกลงโทษ

Q1  ยูดาห์ได้บรรยายลักษณะชีวิตของคนที่หลอกลวง ในสังคมของท่านในเวลานั้นอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 16 ประกอบ)
Q2  อ่านลักษณะชีวิตของคนที่หลอกลวงในข้อ 16 อีกครั้ง และลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีลักษณะใดบ้างที่ยังมีอยู่ในชีวิตของคุณ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะไม่มีลักษณะชีวิตเหมือนกับคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระเจ้า เพราะวันนี้พระเจ้ากำลังสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่แล้ว เหมือนใน
2 โครินธิ์ 5:17 ที่ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *