วันเสาร์ที่ 17 มกราคม ยูดา 1:24-25 “คำลงท้าย”

ยูดาลงท้ายในจดหมายของท่านด้วยการฝากพี่น้องที่รักในความเชื่อ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว และทรงเป็นผู้ทรงโปรดประทานความรอดมายังเราทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์

Q1  คำว่า “ทรงนำ” “ให้ปราศจากตำหนิ” “มีความร่าเริงยินดี” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณจะให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *