วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม เยเรมีย์ 1:1-8 “เพราะเราอยู่กับเจ้า จะช่วยกู้เจ้าไว้”

มีการคาดเดาว่า เยเรมีย์ถูกเรียกเมื่ออายุประมาณ 17 ปี เยเรมีย์เกิดในตระกูลของปุโรหิต มีพ่อชื่อฮิลคียาห์ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่ปุโรหิต ภายใต้เผ่าเบนยามิน และในพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้เห็นถึงการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับเยเรมีย์ ซึ่งเป็นการทรงเรียกโดยตรง

Q1  พระเจ้าทรงเรียกและแต่งตั้งให้เยเรมีย์เป็น “ผู้เผยพระวจนะ” ของพระองค์ (ข้อ 5) แต่ดูเหมือนว่าเยเรมีย์ยังไม่พร้อม เยเรมีย์ให้เหตุผลอะไรที่ยังไม่พร้อมจะเป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์? (ดูข้อ 6 ประกอบ)
Q2  “เพราะเราอยู่กับเจ้า จะช่วยกู้เจ้าไว้” หนุนใจคุณอย่างไรในการที่จะประกาศ และการดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *