วันจันทร์ที่ 26 มกราคม สดุดี 100:1 “เปล่งเสียงชื่นบาน”

1ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่ามีเหตุผลอะไรที่ “โลกใบนี้” ต้อง “เปล่งเสียงชื่นบาน” ถวายแด่พระเจ้า?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีเรื่องใดบ้างที่คุณควรจะเปล่งเสียงชื่นบานสรรเสริญพระเจ้า ใช้เวลาอธิษฐานสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *