วันอังคารที่ 27 มกราคม สดุดี 100:2 “ด้วยความยินดี”

จงปรนนิบัติพระเจ้า ด้วยความยินดี

จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ปรนนิบัติ” “ความยินดี” “เข้าเฝ้าพระองค์” “การร้องเพลง” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  เวลาที่คุณเข้าเฝ้าพระเจ้าผ่าน การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ร้องเพลงสรรเสริญ ฟังพระวจนะของพระเจ้า รับใช้ ถวายทรัพย์ ประกาศ ฯลฯ คุณเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยท่าทีอย่างไร? เหมือนหรือแตกต่างจากท่าทีที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้เขียนไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *