วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ มาระโก 1:1 “เริ่มต้นตรงนี้”

“ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้”

Q1  การขึ้นต้นหนังสือด้วยประโยค “ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้” สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดของผู้เขียน (มาระโก) ในการเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างไร?
Q2  มาระโกยืนยันว่า ตัวของเขาเชื่อว่า พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัย ตัวคุณมีความเชื่อในตัวของพระเยซูคริสต์อย่างไร? และคุณกล้าบอกคนอื่นไหมว่า “คุณเป็นคริสเตียน” เหมือนที่มาระโกที่มีความกล้าในการจะบอกว่า ตัวของท่านเชื่ออะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *