วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ มาระโก 1:1-8 “แผนการของพระเจ้า”

หลังจากที่มาระโกได้บอกถึงความตั้งใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านได้เริ่มต้นด้วยการนำหลักฐาน 2 ชิ้นมายืนยันในสิ่งที่ท่านพูด หลักฐานชิ้นที่ 1 คือ คำพยากรณ์ของมาลาคี (3:1) และของอิสยาห์ (40:3) ส่วนหลักฐานชิ้นที่ 2 คือ ชีวิตของยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา

Q1  คุณคิดว่า ชีวิตของยอห์นผู้ให้บัพติสมาอยู่ในแผนการของพระเจ้า และสอดคล้องกับคำพยากรณ์มากน้อยแค่ไหน? :-ลองเปรียบเทียบสิ่งที่อิสยาห์พูด (ข้อ 2-3) กับ ชีวิตของยอห์นผู้ให้บัพติสมา (ข้อ 4-8)
Q2  “4ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ 5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 1:4-5) คุณคิดว่า การที่คุณได้มาเชื่อพระเจ้า ได้เป็นคริสเตียน เป็นแผนการของพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *