วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ มาระโก 2:1-12 “จงยกแคร่เดินไปเถิด”

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาทำพันธกิจของพระองค์ เพราะมีผู้คนจำนวนมากที่อยากจะเข้ามาฟังคำสั่งสอนของพระองค์ รวมถึงการนำคนที่เจ็บป่วย หรือถูกผีเข้าสิงมาให้พระองค์รักษา และในเหตุการณ์นี้มีคนสี่คนหามคนป่วยที่เป็นง่อยมาพบกับพระเยซูคริสต์ โดยมีความหวังใจว่า คนง่อยจะหายและกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ปัญหาที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่คือคนเป็นจำนวนมากที่มาชุมนุมจนไม่สามารถเข้าไปถึงประตูได้

Q1  ชายทั้งสี่คนแก้ไขปัญหาอย่างไร จึงสามารถนำคนง่อยเข้าไปพบกับพระเยซูคริสต์ และได้รับการรักษาจนเดินได้อีกครั้งหนึ่ง? (ดูข้อ 4-5 ประกอบ)
Q2  คุณเคยคิดบางไหมว่า คุณเองก็เป็นคนง่อยในฝ่ายจิตวิญญาณในบางเรื่อง ความพยายามของคนหามแคร่ทั้ง 4 คน เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณในการแสวงหาการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *