วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ มาระโก 2:1-12 “จงยกแคร่เดินไปเถิด” (ต่อ)

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นครูที่ชาญฉลาด พระองค์สามารถใช้เรื่องราวธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นปกติทั่วๆ ไป เพื่อจะสอนเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณด้วย ในการรักษาคนง่อยครั้งนี้ก็เช่นกัน พระองค์ทรงฉวยโอกาสเพื่อจะสอนบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ โดยเฉพาะกับธรรมาจารย์ผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นครูสอนศาสนา เป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงตอบสนองอย่างไรต่อความสงสัยของธรรมาจารย์ เมื่อพวกเขาสงสัยเกี่ยวกับคำพูดของพระองค์ในการยกโทษบาป? (ดูข้อ 5-7 ประกอบ) และการตอบสนองของพระเยซูคริสต์ช่วยให้ธรรมาจารย์เข้าใจในเรื่องการยกโทษบาปมากขึ้นอย่างไร? (ดูข้อ 8-11 ประกอบ)
Q2  คำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้” ช่วยให้คุณมั่นใจได้อย่างไรว่า ทุกครั้งที่คุณเผลอพลั้งพลาดทำบาป และคุณได้อธิษฐานสารภาพบาป คุณจะได้รับการยกโทษบาปทั้งหมด (อ่าน 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *