วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ มาระโก 2:18-22 “ถืออดอาหาร”

มาระโกกล่าวถึงการเผชิญหน้าครั้งใหม่ของพระเยซู มีคนเปรียบเทียบว่า ตอนนี้ลูกศิษย์ของยอห์น และลูกศิษย์ของฟาริสีกำลังถืออดอาหาร แต่ลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ได้กระทำ (ในเวลานั้นการอดอาหารจะทำในวันที่สอง และวันที่ห้าของสัปดาห์ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ การกระทำเช่นนี้จะทำให้คนที่ถืออดอาหารนั้นมีความน่าเลื่อมใส และชอบธรรมมากกว่าคนอื่น) ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ตอบโดยใช้อุปมาถึง 3 เรื่องคือ 1.เจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าว 2 ผ้าใหม่ไปปะผ้าเก่า และ 3.น้ำองุ่นหมักใหม่กับถุงหนังเก่า เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า เวลาของการถืออดอาหารจะมีแน่ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เพราะการถืออดอาหาร เป็นภาพที่แสดงถึงวาระของความโศกเศร้า

Q1  พระเยซูคริสต์ไม่ได้ต่อต้านเรื่องการถืออาหาร แต่ยังไม่ถึงเวลา ตอนนี้เจ้าบ่าวคือ พระเยซูคริสต์อยู่ที่นี่ เป็นเวลาที่ต้องชื่นชมยินดี เป็นเวลาที่มีความสุขเหมือนกับ การรับประทานอาหารในงานเลี้ยงแต่งงาน เวลาที่ต้องโศกเศร้าคือ “เวลาที่เจ้าบ่าวต้องจากสหายไป” เวลาที่เจ้าบ่าวต้องจากสหายไป หมายถึงเวลาใด?
Q2  ความสุข ความชื่นชมยินดีไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แต่เกิดขึ้นเพราะการได้รู้จักและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณดำเนินชีวิตแบบไหนอยู่?
หมายเหตุ : # การใช้ผ้าใหม่ปะผ้าเก่า จะทำให้ผ้าเก่าขาด เพราะผ้าใหม่จะหดตัว ในขณะที่ผ้าเก่าไม่หดตัวแล้ว # การหมักน้ำองุ่นใหม่ ต้องใช้ถุงหนังใหม่ เพราะน้ำองุ่นใหม่จะก่อให้เกิดแก๊ส จนทำให้ถุงหนังขยายตัวเต็มที่ และอยู่ตัว ถ้านำน้ำองุ่นใหม่มาใส่ถุงหนังเก่า แก๊สที่เกิดขึ้นจะทำให้ถุงหนังเก่าแตก เพระถุงหนังเก่าไม่สามารถขยายตัวได้อีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *